People

Dean 

Gao, Wen

Secretary of CPC Committee

Wei, Zhongpeng

Vice Dean

Hu, Zhenjiang

Jiang, Yun

Wu, Xihong

Cai, Yimao

Peng, Lian-Mao

Xie, Bing

Hou, Shimin

Vice Secretary of CPC Committee

Wang, Yuan

Xiong, Xiaoliang

Feng, Meiping